Algemene Verkoopvoorwaarden

Wij verwerpen formeel alle andere aankoopvoorwaarden dan deze volgend :

1

Het bestek, het ontwerp of plan en/of de prijsopgave omvat uitsluitend de uitdrukkelijk daarin opgesomde leveringen van goederen en blijven eigendom tenzij hiervoor betaald. In de prijzen van ons bestek :

a. Zijn inbegrepen :

 • Het leveren en binnenbrengen der goederen indien dit op een gewone en regelmatige manier kan gebeuren. Voor speciale transporten of binnenbrengen van het fakturen van een meerprijs aanleiding geven.
 • Plaatsing van koelgroepen op het gelijkvloers.
 • Aansluiting van het waterrafvoer van onze meubels an de afloop (afloop, zelf, dient door uw zorgen, minstens op uw kosten geplaats te worden).

b. Zijn niet inbegrepen : (d.w.z. zullen tegen meerprijs uitgevoerd worden)

 • Wijzigingen aan het uitvoeringsplan
 • Aanvoerkabel electriciteit tussen de hoofdteller en onze schakelkast (vermogen door ons op te geven).
 • Uitnemen van glasraam of andere noodzakelijke werken die het bennenbrengen van de meubels of koelgroepen op zouden moeten mogelijk maken.
 • Plaatsen van olieafscheiders indien de koelgroepen op een verdieping dienen geïnstalleerde te worden.
 • Afschermen van koelgroepen indien de koelgroepen op een verdieping dienen geplaatst te worden.
 • Bijkomende werken noodzakelijk voor de verluchting van machinekamer (vb. Plaatseb van gaines of turbines).
 • Doorboren van betonnen welvingen of kappen van greppels in bestaande vloeren.
 • Alle bouwkundige tussenkomsten en eventuele herstelling die niet door on waren voorzien.
 • Verplaatsingen van bestaand meubilair koelcellen en koeltechnische installaties als ook de afbraak en het buitenbrengen gebeuren uitsluitend op risico van de opdrachtgever.

2

De bestelling is uitsluitend geldig wanneer ze door de directie van S.A.-N.V. REFRINAM integraal werd aanvaard. In de geval de koper zou weigeren de bestelling in ontvangst te nemen of opdracht zou geven de bestelling te annuleren, heeft de verkoper het recht 30 % van het gerenkende dedrag te eisen alsmede de vergoeding voor alle ontkosten die door deze weigenring werden veroorzaakt.

3

De leveringstermijnen worden zo stipt megelijk nageleefd, doch de S.A.-N.V. REFRINAM kan geen vertantwoordelijkheid nemen voor leveringen die buiten haar schuld te laat zouden worden uitgevoerd. In geen geval kan dit als reden aanvaard worden tot het eisen schadelloostelling of het verbreken van de afgesloten overeenkomst.

4

De meerwerken worden uitsluitend uitgevoerd na de ondertekening van een bestelbon. Het niet ondertekenen van deze bestelbon zal aanleiding geven to the stopzetten van de werken. Deze meerwerken zullen afzonderlijk gefaktureerd worden en dienen, behoudens uitdrukkelijk andersuidend beding steeds kontant betaald te worden.

5

Eventuele opmerkingen dienen op afleveringsnota aangebraacht te worden.

6

De waarborg op technische onderdelen en installaties wordt bepaald volgens de duur van de door de verschillende fabricanten hiervoor vastegestelde periode (6 tot 12 maanden). Deze waarborg is beperkt tot het vervangen van de doorons erkende gebrekkige onderdelen met uitsluiting van uurloon en verplaatsingkosten. De waarborg wordt door de S.A.-N.V. REFRINAM uitgevoerd en vervalt automatisch bij niet of onregelmatige betaling. Gedurende de periode van immobilisatie en herstelling van het koelmobilier , is alle schadeloosstelling van welke aard ok (niet verkoop, schade en produkten, enz.) uitgesloten.

Wegens electriteitsoorzaak verbrande motoren lampen weerstanden enz worden niet in deze waarborg opgenomen. Schade veroorzaakt door warmtebronnen of onoordeelkundig gebruik worden eveneens niet vergoed.

De koper verblindt er zich toe om gedurende de periode van waarborg geen herstellingwerken aan deze toestellen te laten uitvoeren.

7

Alle fakturen zijn, behoudens andersluidend beding, kontant betaalbaar te MORNIMONT, uiterlijk 14 dagen na de faktuurdatum. Voor laattijdige betalingen is van rechtwege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 15 % per jaar verschuldigd vanaf de 15e dag na de faktuurdatum. In gevan van niet-betalingop de vervaldag zal, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 €.

Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Namen bevoegd.

Ingeval van verkoop op krediet geeft niet nakomen van een betaling of een protest, recht aan de verkoop de algemene betaling te eisen. Bij nietbetaling kan de verkoper de verkochte materialen, zonder formaliteit en zonder eisbaarheid van mogelijke schadevergoeding vanwege de kopers, onmiddelijk terugvorderen en dit zonder beroep te doen op een gerechtelijke tussenkomst. De verkochte en gefaktureerde goederen blijven volledige eigendom van de verkoper tot het gefaktureerde bedrag volledig vereffend is

8

De werken zijn gebaseerd op een uitvoering gedurende de normale werkuren (van 08u.00 tot 17u.00) me uitsluiting van werk op zaterdag en feestdagen.

Professionals tot uw dienst

Wilt u een offerte op maat ontvangen voor de aanleg van uw koel-, vries-, airconditioning- of warmtepompinstallatie? Klik op onderstaande knop en vul ons formulier in.

Réfrinam

Uw partner in de aanleg en het onderhoud van commerciële en industriële koelinstallaties in België.

Contacteer-ons

+32 (0)71 75 00 00
info@refrinam.be

Rue Isidore Derèse, 114
5190 Mornimont (BELGIË)

© 2024 Réfrinam

AV  |  Privacybeleid  |  Regelgeving  |  

Gemaakt door Anne-Sarine Limpens

Scroll naar boven