Privacybeleid

1. Preambule​

Het doel van dit privacybeleid is om Gebruikers van de website gehost op www.refinam.be (hierna “de Site”) te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door REFINAM N.V. (hierna “REFRINAM N.V.” of “de Beheerder”).

De term Gebruiker verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die de Site bezoekt of op welke manier dan ook communiceert met RERINAM N.V.

REFRINAM N.V. bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. RERINAM N.V. verbindt zich er daartoe toe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: hierna “de wet “) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van de gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG”).

REFRINAM N.V. is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van Gebruikers op hun verzoek en voor hun rekening verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). Indien nodig verbindt RERINAM N.V. zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Wet en de AVG.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waar komen deze vandaan?

Het gebruik van de Site door Gebruikers of enige interactie met RERINAM N.V. kan resulteren in de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door RERINAM N.V. of door dienstverleners die in haar naam en voor haar rekening handelen, zal in overeenstemming zijn met de wet en de AVG.

 • De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, privé-adres, e-mailadres, telefoon, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, pasfoto, identiteitskaart;
 • Bankgegevens: bankrekeningnummer; Btw-nummer.

Persoonsgegevens worden door RERINAM N.V. verwerkt in overeenstemming met de volgende doeleinden:

 • Wanneer u de Site bezoekt (ook via Cookies);
 • Wanneer u contact opneemt met RERINAM N.V. (met name via het contactformulier);
 • Wanneer u een account aanmaakt op de Site: (vermeld alle andere manieren waarop gegevens worden verzameld).

Door toegang tot de Site of interactie met REFRINAM N.V. stemt de Gebruiker ermee in dat REFRINAM N.V. de hierboven vermelde persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de methoden en principes beschreven in dit Privacybeleid

3. Waarom worden deze gegevens verwerkt? Wat zijn de doeleinden?

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende:

 • Laat toe om een ​​eerste contact of een verzoek om informatie op te volgen;
 • Maak een afspraak;
 • Laat de voorbereiding van een contract of bestelling toe en zorg voor de opvolging ervan;
 • Om de opvolging van een herstelling of een andere interventie te verzekeren.

4. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid in hypertekstlink voorstelt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met REFRINAM N.V. aan te gaan. Elk contract tussen REFRINAM N.V. en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensbeheerder, in overeenstemming met de methoden en principes die in dit Privacybeleid zijn opgenomen, zijn persoonlijke gegevens verwerkt en verzamelt die hij meedeelt op de Site of tijdens de diensten aangeboden door RERINAM N.V. voor de bovengenoemde doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet.

5. Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

Afhankelijk van het nagestreefde doel verwerkt RERINAM N.V. uw gegevens op basis van:

 • Wettelijke verplichtingen die op haar rusten in verband met haar activiteiten;
 • Zijn contractuele of precontractuele verplichtingen jegens de Gebruiker;
 • Met toestemming van de Gebruiker.

6. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van RERINAM N.V. die voldoende gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die samenwerken met RERINAM N.V. in het kader van de marketing van producten of de levering van diensten.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn bekendgemaakt de inhoud van dit privacybeleid. REFRINAM N.V. verzekert dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden zullen verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden meegedeeld voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gebracht, zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

7. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt mogelijk te maken.

Deze looptijd is in ieder geval korter dan: drie jaar.

8. Wat zijn uw rechten?

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een elektronische brief te sturen naar het adres info@refinam.be of per post naar het volgende adres: Rue Isidore Derèse 114, 5190 MORNIMONT.

Tenzij een wettelijke bepaling of de AVG dit niet toestaat, heeft de Gebruiker de volgende rechten:

 • Het recht op toegang, met redelijke tussenpozen, inclusief het recht om te weten of RERINAM N.V. zijn gegevens verwerkt;
 • Het recht om met redelijke tussenpozen een kopie te ontvangen van zijn gegevens die het voorwerp uitmaken van de verwerking, tenzij dit de rechten en vrijheden van anderen aantast;
 • Het recht op een kopie van de verwerkte gegevens;
 • Het recht op rectificatie van de verwerkte gegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkte gegevens;
 • Het recht om de verwerking van de verwerkte gegevens te beperken;
 • Het recht op verwijdering van de verwerkte gegevens;
 • Het recht op overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens;
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (autoriteprotectiondonnees.be):
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Zo een. + 32 2 274 48 00
  Fax. + 32 2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be

9. Cookiebeleid

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan te bieden. De doeleinden en methoden van cookies zijn opgenomen in dit artikel.9.

9.1. Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt opgeslagen bij het raadplegen van de Website, voor latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden waarmee RERINAM N.V. samenwerkt.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

9.2. Type cookies en nagestreefde doeleinden

REFRIAM N.V. gebruikt verschillende soorten cookies op de Site:

 1. “Technische” cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken.
 2. “Statistische en publieksmeting” cookies: deze cookies maken de herkenning van de gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de site gedurende een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om het browsen van gebruikers te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hen waarschijnlijk interesseren. Ze maken het ook mogelijk om mogelijke bugs op de Site te identificeren en te corrigeren.
 3. “Functionele” cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te onthouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal).
 4. “Tracking” cookies: REFRINAM N.V. gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het mogelijk om de Site te verbeteren.

9.3. Bewaartermijn cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de Gebruiker worden opgeslagen, evenals hun bewaartermijn, worden gespecificeerd in de cookie-informatiefunctie die beschikbaar is wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de Site.

9.4. Cookiebeheer

Als de Gebruiker niet wil dat de Site cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een bericht of melding te ontvangen zodra een Site cookies gebruikt en zo te beslissen om deze te accepteren of te weigeren.

Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site kunnen daardoor niet of slechts gedeeltelijk worden gebruikt.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met een browser:

Als de Gebruiker het gebruik van Google Analytics-cookies weigert, wordt hij verzocht zijn browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende Site: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Verantwoordelijkheden

De Site kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden. De inhoud van deze websites en hun naleving van de wet en de AVG vallen niet onder de verantwoordelijkheid van REFRINAM N.V.

Wettelijke vertegenwoordigers moeten hun uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige om persoonlijke gegevens op de site bekend te maken. REFRINAM N.V. raadt personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen sterk aan om een ​​verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De Verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke vertegenwoordigers of voor onjuiste gegevens – in het bijzonder met betrekking tot leeftijd – ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zullen persoonlijke gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

REFRIAM N.V. is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of de diefstal van persoonlijke gegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

11. Wijziging

RERINAM N.V. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid, evenals alle geschillen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats of maatschappelijke zetel van REFRINAM N.V.

13. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het volgende adres: info@refinam.be.

Professionals tot uw dienst

Wilt u een offerte op maat ontvangen voor de aanleg van uw koel-, vries-, airconditioning- of warmtepompinstallatie? Klik op onderstaande knop en vul ons formulier in.

Réfrinam

Uw partner in de aanleg en het onderhoud van commerciële en industriële koelinstallaties in België.

Contacteer-ons

+32 (0)71 75 00 00
info@refrinam.be

Rue Isidore Derèse, 114
5190 Mornimont (BELGIË)

© 2024 Réfrinam

AV  |  Privacybeleid  |  Regelgeving  |  

Gemaakt door Anne-Sarine Limpens

Scroll naar boven